Cierpienie jest na świecie po to aby wyzwalało
miłość i rodziło uczynki miłości bliźniego
Aby nie zmarnowało się cierpienie!

św. Jan Paweł II

Czym jest?

Zamach na Jana Paweł II
Plac św. Piotra, 13 maja 1981

Rodzina Matki Pięknej Miłości (skrót: RMPM) jest Ruchem modlitewno-apostolskim, założonym przez pasjonistę ojca Dominika Busztę w 1989 roku przy Zgromadzeniu Męki Pańskiej. Po zamachu na Ojca Świętego, o. Dominik odczytał wezwanie papieskie skierowane do chorych jako zachętę do utworzenia wspólnoty osób cierpiących, gotowych do ofiarowania swego cierpienia za papieża, w jego intencjach, intencjach Kościoła, a także za nawrócenie grzeszników i za zbawienie wszystkich dusz (por., Zachęta z dn. 24 maja 1981; Audiencja Środowa 3 grudnia 1980).

Dzisiaj RMPM nie jest formalną organizacją, lecz duchową wspólnotą apostolską, którą przenika i łączy troska o zbawienie nie tylko własne, ale swojego środowiska, parafii, ojczyzny i całego świata. Złączona duchowo z Zakonem Pasjonistów, a szczególnie z Prowincją p.w. Wniebowzięcia NMP w Polsce, liczy sobie ok. 66 tysięcy członków w różnym wieku (rok 2011), głownie osoby świeckie, ale i duchowne. Nie każdy może poświęcać się czynnej działalności apostolskiej, ale każdy może swoje życie - modlitwy, prace, trudy i cierpienia - przepoić duchem apostolskim. Chrystus nauczał i leczył cudownie ludzkie słabości i choroby, lecz odkupienia dokonał przez krzyż i swoją mękę. My też możemy współdziałać w dziel odkupienia przez ofiarowanie w tym celu swoich cierpień nieodłącznych od naszego życia. Św. Jan Paweł II zauważył, iż wiele ludzkiego cierpienia się marnuje, a można przecież temu cierpieniu nadać wartość twórczą, zbawczą, apostolską.

Oto zachęta i zaproszenie św. Jana Pawła II z Polikliniki Gemelli dnia 24 maja 1981 roku:

Dziś zwracam się w szczególny sposób do chorych. Sam chory, jak oni, przynoszę im słowa pokrzepienia i nadziei. (...) Potwierdzam dzisiaj przekonanie wypowiedziane (...): cierpienie przyjęte w zjednoczeniu z cierpiącym Chrystusem ma nieporównywalną z niczym skuteczność w urzeczywistnianiu Bożego planu zbawienia. Powtarzam za św. Pawłem: "Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół". Zapraszam wszystkich chorych, by połączyli się zemną w ofiarowaniu Chrystusowi swoich cierpień dla dobra Kościoła i ludzkości. Najświętsza Maryja niech będzie nam oparciem i pomocą (...).

Św. Jan Paweł II - z Polikliniki Gemelli, 24 maja 1981

Inne wypowiedzi św. Jana Pawła II odnoszące się do zagadnienia cierpienia:

"Droga papieży znaczona jest krzyżem. Pomóżcie biednemu Chrystusowi wejść na Kalwarię dla dobra Kościoła, dusz i ludzkości". Słowa poważne i naznaczone cierpieniem, które pragnę przypomnieć Wam, drodzy chorzy, ażebyście swoje modlitwy i udręki ofiarowali za Papieża i jego posłannictwo ojca i pasterza

Św. Jan Paweł II - Audiencja Środowa, 29 sierpnia 1979

Jezus, Słowo Wcielone, który chciał cierpieć i umrzeć na krzyżu, zraniony, wykrwawiony, spragniony, torturowany cierniami i gwoździami - jest zawsze blisko Waszych boleści, zbiera Wasze łzy, słucha Waszych jęków i zapewnia Was, że żadne cierpienie się nie zmarnuje, jeśli złączone jest z Jego miłością i z Jego zbawczym dziełem.

Św. Jan Paweł II - Audiencja Środowa, 19 września 1979

Wasze cierpienia, gdy wielkodusznie je przyjmiecie, ofiarując je razem z cierpieniami Chrystusa, mogą wnieść znaczący wkład w walkę o zwycięstwo dobra nad złem, która na tyle sposobów zagraża obecnie ludzkości.

Insegnamenti di Giovanni Paolo II, III 1/1980, 874; por. Wizyta w Ośrodku Opieki Piccola Casa Della Providenza, 13 kwietnia 1980

Oto więc wezwanie papieża: z Waszych cierpień i modlitw uczyńcie dar dla całej wspólnoty kościelnej w intencji tylu ofiar niepokojów, napięć i nienawiści na całym świecie.

Św. Jan Paweł II - Audiencja Środowa 20 sierpnia 1980

Najdrożsi, zapraszam was, abyście zjednoczyli wasze cierpienie z cierpieniami Chrystusa wiszącego na krzyżu ofiarowali je dla zbawienia wszystkich ludzi.

Św. Jan Paweł II

Kto może należeć do RMPM ?

Cierpiący Jan Paweł II

Zaproszenie Ojca Świętego skierowane było nie tylko do ludzi chorych, lecz w ogóle do cierpiących, czyli do wszystkich, bo nikt nie jest wolny od cierpienia. Wszyscy bowiem, niezależnie od cierpienia i dolegliwości fizycznych doznajemy udręk serca i ducha: albo na skutek osobistych nie powodzeń i porażek, załamań i stresów lub zniewoleń; czy może z powodu nieporozumienia, uprzedzeń  w gronie rodzinnym, towarzyskim: czy też na skutek odejścia od Boga osób najdroższych i najbliższych sercu; czy wreszcie z powodu tych cierpień i udręk, których oprócz Boga i nas samych nikt nie zna. "Oby nie marnowało się żadne ludzkie cierpienie" (o. D. Buszta)

Do RMPM mogą więc należeć osoby chore i zdrowe każdego wieku, zawodu i stanu, które świadomie pragną przez przyjęcie swego krzyża w zjednoczeniu z Męką Jezusa włączyć się w dzieło zbawienia wszystkich ludzi.

Przynależność do RMPM nie sprzeciwia się przynależności do innych zrzeszeń czy organizacji religijnych.

Dlaczego z Matką Pięknej Miłości?

Sł. B. Ojciec Bernard od Matki Pięknej Miłości Kryszkiewicz

Matkę Bożą pod takim tytułem szczególnie czcił polski pasjonista, kandydat na ołtarze, Sł. B. Ojciec Bernard od MATKI PIĘKNEJ MIŁOŚCI Kryszkiewicz (1915-1945). Swoją troskę o zbawienie wszystkich ludzi złożył on w Jej matczyne Serce z przekonaniem, że gdy Ona tę sprawę weźmie w swoje ręce, a on dołączy dar swego dobrowolnego cierpienia, wówczas apostolstwo okaże się skuteczne i owocne. Wyraził to w swojej żarliwej modlitwie:

O Maryjo, Matko moja, Matko Pięknej Miłości i Matko niezmiernej boleści, pozwól mi kochać Boga, kochać Go sercem własnym i serc milionami, kochać bez granic i miary, kochać tak, jako On sam kochać się kazał i dlatego pozwól mi cierpieć, - cierpieć wiele, cierpieć też bez miary i dlatego pozwól mi wyniszczać się, wyniszczać ciągle, ustawicznie, choć powoli i niepostrzeżenie - jak wyniszczałaś się dla mnie Ty, nieporównana Matko moja, ty Bezmiarze boleści i Bezmiarze miłości. Amen.

Sł. B. Ojciec Bernard od Matki Pięknej Miłości Kryszkiewicz

Apostolskie dzieło "Rodziny Matki Pięknej Miłości" pasjoniści powierzają wstawiennictwu i patronatowi Sługi Bożego o. Bernarda, zabiegając wraz z wielu jego czcicielami o rychłą beatyfikację.

Obowiązki

Przynależność do RMPM nie pociąga za sobą nakazów obowiązujących pod grzechem. Proponuje się następujące zalecenia:

Modlitewnik Pasyjny

Kontakt z centralą RMPM

Echo ojca Bernarda

Każdy z zaproszonych do apostolstwa w RMPM otrzymuje z Sekretariatu formularz-deklarację (Zaproszenie) z prośbą o dokładne i czytelne wypełnienie. Po otrzymaniu wypełnionej deklaracji wysyłamy dyplom przyjęcia oraz medalik, obrazek Matki Pięknej Miłości, Modlitwy Pasyjne, biuletyn "Echo Ojca Bernarda" i inne materiały, w zależności od potrzeby. Drukowane biuletyn każdy z członków "Rodziny" otrzymuje dwa razy w roku, z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Ofiary za otrzymane materiały są dobrowolne.

W naszym klasztorze (Sadowie-Golgota) w każdą pierwszą sobotę miesiąca (o godz. 9.00) odprawia się Msza św. w intencji każdego z członków RMPM, żyjących i zmarłych. W każdą środę odprawiana jest nowenna do Matki Pięknej Miłości (godz 18.00).

Rodzinę łączą więzy wzajemnej miłości i troska o wspólne dobro. Modlitwa jednych za drugich jest wielką siłą, która pomaga nam z zasługą przed Bogiem przeżywać codzienne troski i kłopoty, których zapewne nikomu dziś nie brakuje. Ufamy, że Matce Pięknej Miłości miłe jest werbowanie nowych członków "Rodziny" w trosce, by żadne ludzkie cierpienie się nie zmarnowało.

Dla osób pragnących w sposób szczególny związać się z duchowością pasyjną (codzienne rozważanie Męki Pańskiej- Memoria Passionis) oferujemy przyjęcie Czarnego Szkaplerza Męki Pańskiej, którego praktyka powoli powraca wśród wiernych.

Pielgrzymki

Pielgrzymka przed krzyżami na Golgocie

Pielgrzymki autokarowe i inne do Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Pięknej Miłości w Sadowiu - Golgocie mogą zawsze liczyć na oprowadzenie przez ojca Pasjonistę lub nowicjusza, jeśli są zgłoszone wcześniej telefonicznie (62 - 734 79 25 lub 62 - 734 76 20), listownie lub mailem. Można także u nas wcześniej zamówić gorącą herbatę i skorzystać z sali konferencyjnej.

W przypadku niezapowiedzianego przyjazdu prosimy dzwonić do furty klasztoru.


Treść © o. Krzysztof Zygmunt CP

Opracowanie ©